Achmea heeft een tik op de vingers gekregen van de geschillencommissie van Kifid. De verzekeraar moet een brief intrekken, die in het najaar van 2018 is gestuurd aan een verzekerde. Die kreeg een waarschuwing dat haar rechtsbijstandverzekering wordt beëindigd wanneer ze binnen twee jaar een nieuwe zaak meldt.
Achmea mag niet zonder waarschuwing rechtsbijstandverzekering beëindigen

De vrouw heeft een particuliere rechtsbijstand afgesloten bij Achmea. In oktober 2018 meldde ze voor de zesde keer in drie jaar tijd een zaak aan bij de verzekeraar. Die besloot daarop haar een brief te sturen met de aankondiging dat de verzekering bij een volgende claim eindigt.

Kosten te hoog

“Gemiddeld maken klanten een tot twee keer in de acht jaar gebruik van de rechtsbijstandverzekering. U zit daar fors boven, waardoor de kosten van uw verzekering te hoog worden”, beargumenteerde de verzekeraar de reden om tot beëindiging over te gaan. “Als verzekeraar is het nodig om de kosten te beperken. Van klanten die veel vaker dan het gemiddelde claimen, nemen wij afscheid. Wij begrijpen dat dit voor u vervelend is. Helaas wel noodzakelijk om de premies betaalbaar te houden voor al onze klanten.”

Andere verzekeraar

Wel voegde de verzekeraar er nog aan toe dat bij een volgend geschil de verzekerde nog twee maanden de tijd heeft een andere verzekeraar te zoeken. Op voorhand werd haar gemeld dat ze niet terecht kan bij FBTO, Interpolis en Inshared, omdat die ook onder de vlag van Achmea opereren. In de praktijk betekent een opzegging door verzekeraar dat het erg moeilijk is elders een verzekering af te sluiten.

Klacht

De vrouw diende tegen de handelswijze van Achmea een klacht in bij Kifid, omdat haar niet duidelijk was hoe vaak ze een klacht had mogen melden. Ze was het oneens met de opzegging zonder dat ze eerder informatie daarover had gekregen van Achmea. De geschillencommissie is het met de vrouw eens dat Achmea niet zomaar de verzekering kan opzeggen, ook al staat in de voorwaarden dat de verzekering kan worden beëindigd wanneer er bijvoorbeeld sprake van is dat een verzekerde veel schades meldt.

Tijdig informeren

“Als de verzekeraar (mede) gelet op het schadeverloop reden heeft om de verzekering op te zeggen, moet hij alvorens hiertoe over te gaan de verzekerde tijdig informeren over het schadeverloop, oplossingen aandragen om het schadeverloop te wijzigen en wijzen op de mogelijke maatregelen en de consequenties van een ongewijzigd schadeverloop. Leiden die activiteiten niet tot de gewenste wijziging van het schadeverloop en gaat de verzekeraar over tot opzegging, dan moet de verzekeraar die opzegging deugdelijk  onderbouwen onder verwijzing naar een volledig en juist overzicht van de door de verzekerde gemelde schaden”, aldus de commissie.

Tussentijds beëindigen

Overigens vindt de commissie dat Achmea wel voldoende reden heeft om de verzekering tussentijds te beëindigen. “Daarmee is de vraag aan de orde of verzekeraar consument tijdig op het schadeverloop en de consequenties van het niet wijzigen daarvan heeft gewezen. De commissie stelt vast dat verzekeraar consument alleen de brief van  23 oktober 2018 heeft toegestuurd waarin hij consument confronteert met een beëindiging van de verzekering.” De commissie oordeelt dat met de betreffende brief niet is voldaan aan de “bij opzegging wegens schadefrequentie in acht te nemen zorgvuldigheid”.

Achmea moet daarom de brief van oktober 2018 intrekken. De uitspraak is bindend.

Duiding bij uitspraken in de am:kifid-uitsprakenbank

In de am:kifid-uitsprakenbank voorzien advocaten van drie kantoren de Kifid-uitspraken die op am:web zijn gepubliceerd van een juridische toelichting. Dat kan een duiding zijn van het vonnis, of een praktijkles die eruit getrokken kan worden. De database wordt wekelijks aangevuld met nieuwe uitspraken plus duidingen. Ga naar https://kifiduitspraken.amweb.nl/.

Kennissessie Kifid Cases op 24 september

Op dinsdagmiddag 24 september staan diverse praktijkcases centraal op de kennissessie Kifid Cases van am:academy. Hier praten verzekeringsadvocaten financieel dienstverleners aan de hand van recente Kifid-uitspraken bij over de nieuwste inzichten op het terrein van advies, zorgplicht en kleine lettertjes. Aanmelden kan op am:web.