Bron: RISK & Business

Mike de Groot, zelf meervoudig letselschadeslachtoffer, heeft in zijn woonplaats Maassluis de Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers opgericht. Als ervaringsdeskundige wil hij met zijn stichting letselschadeslachtoffers met raad en daad terzijde staan.

Hij is van mening dat de manier van letselschaderegeling in ons land niet goed is en veel te lang duurt, mede doordat verzekeraars de schadeafwikkeling vaak onnodig vertragen (Delay, Deny, Defend-strategie). Ook blijkt volgens hem in de praktijk dat bindende en reeds aanwezige wet- en regelgeving doorgaans niet nageleefd wordt door verzekeraars met ernstige gevolgen voor letselschadeslachtoffers. “Daarbij ontbreekt vooralsnog een onafhankelijk orgaan die toezicht houdt op de naleving van bindende wet- en regelgeving door verzekeraars. Daarmee ontbreken tevens transparantie in procedures tijdens schadeafwikkeling enerzijds, en signalering van -en sancties bij misstanden door verzekeraars anderzijds.  Mede daardoor staan letselschadeslachtoffers vaak in de kou en er alleen voor. Vandaar dat zij wel enige praktische en morele steun kunnen gebruiken.”

Het doel van de stichting is ‘het  bevorderen van brede maatschappelijke empathie voor letselschadeslachtoffers, hun naaste omgeving, andere relaties, getuigen en ‘daders’; ter bevordering van hun geestelijk/emotioneel en lichamelijk welzijn en ter herstel en behoud van hun autonome positie in de samenleving’, zo valt in de statuten te lezen. Ook het verbeteren van de totale zorgverlening op alle fronten aan primaire en secundaire letselslachtoffers, het informeren over rechten en plichten van alle bij letselschade betrokkenen vanuit ervaringsdeskundigen, lotgenoten en gespecialiseerde advocatuur en bijstand  noemt de stichting als haar doelen.

Datzelfde geldt voor het bewust maken van alle betrokkenen stakeholders  inzake misstanden tijdens schadeafwikkeling en ernstige gevolgen hiervan voor letselschadeslachtoffers, reeds aanwezige (bindende) wet- en regelgeving, zoals onder meer de GOMA en de GBL en andere toepasselijke vak- en branchewetgeving, alsmede het bewust maken van publiek, politiek, justitie en de media hieromtrent. De stichting tracht deze doelen te verwezenlijken door onder meer  samen met andere organisaties de belangen van letselschadeslachtoffers te behartigen bij lokale en (inter-)nationale overheden, justitie en verzekeraars , relevante informatie verzamelen, opstellen en verspreiden.

Ook zegt Mike de Groot met zijn stichting te beogen een (concept)keurmerk te (mede-) ontwikkelen voor extern betrokkenen met al dan niet de ontwikkeling van een nationale ombudsman letselschade voor landelijk toezicht met een onafhankelijk letselschade-loket.

De stichting is gevestigd aan de Memlinckstraat 27 in (3141 XM) Maassluis,  e-mail: info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl ,                                                     website: www.adviespuntletselslachtoffers.nl.