Adviespunt Letselschadeslachtoffers vindt een goede relatie met belanghebbenden belangrijk en werkt graag op een transparante manier. Daarom zijn zo helder mogelijke algemene voorwaarden opgesteld. U kunt deze hieronder lezen.

Artikel 1: Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:

 • Adviespunt letselschadeslachtoffers: stichting, gevestigd in Maassluis (postadres: Memlinckstraat 27, 3141 XM Maassluis), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74313282.
 • Belanghebbende: iedere natuurlijke en/of rechtspersoon die de hulp inroept van stichting adviespunt letselschadeslachtoffers.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden aanvaard, tenzij afwijking van deze voorwaarden uitdrukkelijk is overeengekomen en zulks door adviespunt letselschadeslachtoffers schriftelijk is bevestigd.
 2. Indien belanghebbende ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn desalniettemin slechts de bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij adviespunt letselschadeslachtoffers uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van belanghebbende instemt.
 3. Indien een of meerdere voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. De in dat geval vernietigde of nietige bepaling(en) komt zoveel als mogelijk een overeenkomstige betekenis toe.

Artikel 3: Werkzaamheden

 1. Vragen die worden gesteld aan adviespunt letselschadeslachtoffers zijn vanuit het charitatieve oogpunt van de stichting kosteloos. Indien een dossier te omvangrijk wordt, en een belanghebbende gebruik wil maken van overige dienstverlening voor slachtoffers, dan wordt hiervoor een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen adviespunt letselschadeslachtoffers en belanghebbende.
 2. De werkzaamheden die adviespunt letselschadeslachtoffers voor een belanghebbende verricht worden ook wel buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat adviespunt letselschadeslachtoffers de schade in overleg tracht te verhalen op de aansprakelijke partij. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter een oordeel te vragen in een dossier, dan begeleidt adviespunt letselschadeslachtoffers desgewenst de overdracht van het dossier naar een advocaat naar keuze van belanghebbende.
 3. Alleen adviespunt letselschadeslachtoffers aanvaardt opdrachten tot werkzaamheden. Een voor adviespunt letselschadeslachtoffers werkende medewerker kan wel namens adviespunt letselschadeslachtoffers opdrachten aanvaarden, maar slechts adviespunt letselschadeslachtoffers is de opdrachtnemer. Alleen adviespunt letselschadeslachtoffers is aan te spreken op de uitvoering van een opdracht. De artikelen 7:404 en 7:407, tweede lid, en 7:409 BW zijn uitgesloten.
 4. Adviespunt letselschadeslachtoffers zal datgene doen wat noodzakelijkerwijs en redelijkerwijs verlangd kan worden ter behoorlijke voldoening van de opdracht. Adviespunt letselschadeslachtoffers kan in geen geval instaan voor het bereiken van een eventueel (toegezegd) resultaat (afhankelijkheid derden) en is dan ook niet aansprakelijk voor het niet behalen van een (toegezegd) resultaat.

Artikel 4: Inschakeling van derden

 1. Indien in het belang van een goede nakoming van de overeenkomst, kan adviespunt letselschadeslachtoffers werkzaamheden laten verrichten door niet tot haar organisatie behorende derden. Adviespunt letselschadeslachtoffers zal hierbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en dit niet doen zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van belanghebbende. Adviespunt letselschadeslachtoffers is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Adviespunt letselschadeslachtoffers is gerechtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens belanghebbende te aanvaarden.

Artikel 5: Informatieverstrekking

 1. Bij dienstverlening is belanghebbende verplicht om alle, in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en relevante stukken tijdig ter beschikking te stellen.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan adviespunt letselschadeslachtoffers zijn verstrekt, heeft adviespunt letselschadeslachtoffers het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of te beëindigen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Indien zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van adviespunt letselschadeslachtoffers, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat krachtens de door adviespunt letselschadeslachtoffers afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens verzekering mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het door adviespunt letselschadeslachtoffers in verband met de betreffende opdracht in rekening gebracht honorarium, en bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het honorarium, zoals verband houdt met de dienstverlening in het geding.
 3. Alle eventuele aanspraken op schadevergoeding vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij adviespunt letselschadeslachtoffers binnen één jaar nadat men bekend is, althans redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop men de aansprakelijkheid baseert.

Artikel 7: Vrijwaring

 1. Belanghebbende vrijwaart adviespunt letselschadeslachtoffers tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met door adviespunt letselschadeslachtoffers voor belanghebbende verrichte werkzaamheden, behoudens voor het geval sprake is van opzet of grove schuld van adviespunt letselschadeslachtoffers.

Artikel 8: Kosten juridische bijstand

 1. Indien belanghebbende adviespunt letselschadeslachtoffers heeft verzocht om (deel)belangen te behartigen ter zake de door belanghebbende ten gevolge van geleden en nog te lijden schade, dan worden de kosten van bijstand, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, door adviespunt letselschadeslachtoffers verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk, omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Adviespunt letselschadeslachtoffers kan deze kosten als afzonderlijke schadepost, dus boven op de schade van cliënt, bij de aansprakelijke partij vorderen. De verhaalde kosten komen adviespunt letselschadeslachtoffers toe.
 2. Indien belanghebbende zelf ten dele schuldig is, is de (verzekeraar van) de aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van de mate van aansprakelijkheid. De resterende kosten worden niet in rekening gebracht bij belanghebbende. Hiervan kan slechts schriftelijk worden afgeweken bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 9: Stichting Derdengelden

 1. Adviespunt letselschadeslachtoffers beschikt niet over een Stichting Derdengelden ten behoeve van betalingen van schadevergoedingen aan belnghebbenden. Adviespunt letselschadeslachtoffers ontvangt geen gelden voor een belanghebbende. Adviespunt letselschade adviseert belanghebbende hiervoor zelf een (besloten) rekening af te sluiten.

Artikel 10: Beëindiging

 1. Belanghebbende heeft te allen tijde het recht om dienstverlening te beëindigen. Adviespunt letselschadeslachtoffers behoudt na beëindiging het recht om te blijven trachten de kosten van de verrichte werkzaamheden te verhalen op de aansprakelijke partij.

Artikel 11: Dossierbeheer en Archivering

 1. Dossiers bij adviespunt letselschadeslachtoffers blijven eigendom van belanghebbende. In beginsel blijven dossiers gedurende 10 jaar bewaard. Daarna zullen het dossier en de zich daarin bevindende stukken zonder nadere aankondiging worden vernietigd. In overleg met belanghebbende kan deze termijn worden bekort of juist worden verlengd.

Artikel 12: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen belanghebbende en adviespunt letselschadeslachtoffers is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen adviespunt letselschadeslachtoffers en belanghebbende voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegd rechter.

Versie: 2019-04-01