Doelstelling

1. Het doel van de stichting is:

a. Het bevorderen van brede maatschappelijke bewustwording ten aanzien van problematiek die letselschadeslachtoffers, hun naaste omgeving, andere relaties en getuigen ondervinden.

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken  door:

a. Het beantwoorden van (eerste) vragen van letselschadeslachtoffers, hun naaste omgeving en andere relaties en getuigen.

b. Het (op verzoek) informeren van letselschadeslachtoffers en stakeholders over rechten en plichten, (bindende) wet- en regelgeving en alle andere geldende vak- en brancheregelgeving.

c. Het continue monitoren van knelpunten in afhandeling van letselschade alsmede het bewust maken van derden in deze.

d. Het bevorderen van zorg, geestelijk/emotioneel en lichamelijk welzijn van letselschadeslachtoffers ter herstel en behoud van hun autonome positie in de samenleving.

e. Het bijstaan van letselschadeslachtoffers in (langlopende) vastgelopen complexe dossiers vanuit charitatief oogpunt.

f. Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Knelpunten in afhandeling (langlopende) letselschade

Het ontbreekt momenteel aan:

  • Transparantie in voortgang en procedures bij schadeafwikkeling.
  • Een onafhankelijk orgaan dat adequaat toezicht houdt op de naleving van bindende wet- en regelgeving letselschade.
  • Sancties bij misstanden.

 

Activiteiten

Om schade bij letsel verder te beperken staat het adviespunt mensen bij om het proces zo gemakkelijk mogelijk te maken. Een combinatie van sociaal en zorg én het juridische en rekenkundige.

  • Kosteloos beantwoorden van vragen;
  • Onderhouden van social media groepen;
  • Monitoren van (veel) voorkomende kwesties;
  • Ontwikkelen van digitale hulpmiddelen voor gedupeerden;
  • Behandeling van vastgelopen dossiers;
  • Bemiddeling in vastgelopen dossiers;
  • Waar mogelijk doorverwijzen naar passende loketten.

Statutair

De Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers is opgericht op 19 maart 2019.