De InjuryToo-beweging is een initiatief van Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers tegen grensoverschrijdend gedrag van overheid/multinationals (banken, verzekeraars, farmaceuten, levensmiddelen, multimedia)/werkgevers/(zorg) instellingen/enz.

Naar aanleiding van de MeToo (of #MeToo):

De MeToo-beweging is een beweging tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zij begon in oktober 2017 met de hashtag #MeToo op Twitter en andere sociale media die viraal ging en in vele landen in verschillende benamingen navolging kreeg. Wie “#MeToo” in een bericht plaatste, gaf daarmee aan met seksuele intimidatie, aanranding of seksueel misbruik te maken te hebben gehad. De hashtag werd breed gebruikt nadat Hollywood-producent Harvey Weinstein door verschillende vrouwen van seksuele intimidatie was beticht. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/MeToo-beweging

Voor deel achterban Stichting Adviespunt Letselschadeslachtoffers dekte #MeToo het seksueel grensoverschrijdend gedrag, dus is oprichter Mike de Groot op zoek gegaan naar een benaming, die de gehele achterban verbindt en herenigt op de wereld. En dat is de benaming #InjuryToo geworden!

#InjuryToo verbindt en herenigt letselschadeslachtoffers op de wereld !

Wij begonnen op 9 mei 2021 met de hashtag #InjuryToo op Facebook, LinkedIn, Twitter en andere sociale media, die voor de verbinding en hereniging zorgt met alle andere letselschadeslachtoffers in de wereld. Wie “#InjuryToo” in een bericht plaatst, geeft daarmee aan met vrijheidsberoving, mishandeling (ook zorg onthouden is mishandeling), bedreiging of afpersing te maken te hebben gehad. De hashtag zal mogelijk breed gebruikt worden door letselschadeslachtoffers in langlopende letselschade zaken, die van belangenbehartigers, (letsel)schadebehandelaars verzekeraars, juristen, advocaten, rechters, expertise (verzekerings)artsen, huisartsen, bewindvoerders, ambtenaren, enz. grensoverschrijdend gedrag hebben ondervonden in behandeling letselschade.

Verbinding en hereniging

We ‘spelen’ allen ‘het spel’ dat het leven heet, waarin we elkaar nodig hebben. In de tegenwoordige maatschappij is o.a. veel dualiteit, polarisatie en competentie zichtbaar, waarin met name het economisch belang centraal staat. Er is veel onzekerheid, angst en twijfels. Dit kan ertoe leiden dat er een gevecht ontstaat en men elkaar (ver)oordeelt: wie heeft de waarheid in pacht over wat er speelt?

Iedereen beoordeeld een situatie in beginsel vanuit o.a. het eigen referentiekader, conditionering, onderliggende angsten en twijfels – de bril waar ieder individu doorheen kijkt naar de wereld en wat er speelt in het leven, met name: hoe elk individu dit persoonlijk ervaart. Elk individu heeft daarmee zijn eigen beleving van de situatie en geloofsovertuigingen, waarden en normen, die van invloed zijn op hoe men de situatie persoonlijk ervaart. Hierin is geen goed of fout. Toch werkt de maatschappij niet zo, evenmin de bestaande structuren, systemen, instanties, etc. Dit maakt het een uitdaging om in de huidige samenleving te (blijven) staan voor wie je bent, voor je eigen waarden, normen en rechten. Des te meer wanneer anderen (vanuit hun eigen bril bekeken) je daardoor gaan (ver)oordelen. Dit is onderdeel van de ontwikkeling van het individu en als mensheid in geheel: zijn wie je daadwerkelijk bent vanuit je kernwaarden en daarvoor gaan staan, vanuit zelfliefde en zelfvertrouwen, ongeacht wat de wereld om je heen je voorspiegelde hoe het ‘zou moeten zijn’.

Soms is het goed om een stap achteruit te zetten, uit te zoomen en situatie te bekijken vanuit een afstand, dat schept een nieuw perspectief. Als je met je neus tegen de boom aan staat zie je maar een klein deel van de schors, hoe verder af je van de boom gaat staan, des te meer overzicht je krijgt en de boom daadwerkelijk ziet in zijn volle glorie. Hetzelfde geldt voor het kijken naar de situatie en naar je eigen persoonlijk leven. Er is geen 1 waarheid, het is een verzameling van individuen met allemaal hun eigen waarheid en unieke persoonlijke situatie. Binnen al deze unieke verschillen, zijn er gezamenlijke ervaringen die al deze individuen met elkaar verbinden: zo ook elk persoonlijke verhaal en elk gezicht achter InjuryToo.

Het is belangrijk om hierin in verbinding te blijven met elkaar, om elkaars unieke waarheid ervaring en geloofsovertuigingen over het leven te respecteren, en daarmee tegelijkertijd zoveel gelijkenissen die deze mensen collectief herenigen op een dieper niveau. Samen de krachten bundelen. Hoe meer mensen zich met elkaar herenigen, hoe sterker de verbinding voelbaar als een warm bad van liefde, begrip, vertrouwen en kracht. Hereniging, (h)erkenning en verbinding zijn de sleutelwoorden, zowel met anderen als in beginsel met jezelf innerlijk vanuit je hart; Wie ben je? Wie wil je zijn? Wat zijn je verlangens en dromen? Waar sta je voor? en Wat wil je meegeven en uitdragen aan de wereld om deze een betere plek te maken? Ongeacht wat je is overkomen, welk pad je bewandelt, wat je achtergrond is of door welk referentiekader je naar de wereld kijkt. Vanuit daar kunnen we ons herenigen met de wereld en de mensen om ons heen. Wees de verandering die je wil zien om je heen.

Doel InjuryToo-beweging

InjuryToo is een beweging met het doel om: de rechten van letselschadeslachtoffers meer onder de aandacht te brengen en ieders persoonlijke ervaring van grensoverschrijdend gedrag te delen om aan te tonen hoe wijdverspreid dit probleem is in de samenleving. Een beweging om de immens grote gevolgen van letselschadeslachtoffers door machtsmisbruik van betrokken partijen onder de aandacht te brengen: herkenning leidt tot erkenning en verbinding onderling.

In de praktijk worden letselschadeslachtoffers al te vaak behandeld alsof het overkomen letsel, met vaak zeer ingrijpende (blijvende) gevolgen, niet bestaat tot het tegendeel door de letselschadeslachtoffers bewezen is, en/of het letsel geminimaliseerd wordt vaak vanuit financiële belangen, en/of krijgen letselschadeslachtoffers niet de zorg en (derden)hulp die ze nodig hebben om te herstellen dan wel de gevolgen van het opgelopen letsel te beperken, terwijl ze ondertussen vaak nog moeten herstellen, het letsel verwerken en een gevecht voeren om (h)erkenning te krijgen van wat hun is overkomen – proces dat jarenlang kan aanslepen met betrokken partijen en instanties. Er zijn zelfs letselschadeslachtoffers die behalve hun gezondheid, werk en het leven dat ze leefden voor het letsel, tevens hun huis en gezin zijn verloren door financiële problemen als gevolg van het opgelopen letsel, naast vaak vele beperkingen (die in vele gevallen blijvend zijn) als gevolg van het opgelopen letsel.

Mensenrechten

In dit proces staan de kernbegrippen menselijke waardigheid, respect en de mensenrechten centraal. Amnestie International stelt dat menselijke waardigheid het beginsel vormt dat alle mensenrechten verbind. De Universele Verklaring van de rechten van de mens stelt ook dat het bestaan moet voldoen aan de menselijke waardigheid en dat mensen gelijk zijn in waardigheid en rechten.

De menselijke waardigheid speelt daarmee een belangrijke rol in onder meer de wetgeving, politieke besluiten en maatschappelijke discussie. Dit omvat onder andere het recht op bescherming van kwetsbare mensen, het recht op menselijke ontwikkeling en veiligheid van sociaal-economische condities waarin mensen leven en het effect op hun levensverwachting en inkomen (armoede). Daarnaast kan de menselijke waardigheid geschonden worden door intimidatie, belediging, bedreiging, vernedering, etc. waarvan het effect op het slachtoffer groot en langdurig kan zijn. Vanuit het menselijke waardigheids-principe raakt dit ook de erkenning van specifieke persoonlijke waardigheid, waarin individuen niet gekwetst, beledigd of geïntimideerd mogen worden vanuit hun groepsidentiteit, -ziekte of de maatschappelijke positie. Al deze rechten zijn te vertalen naar letselschadeslachtoffers en daarmee naar InjuryToo-beweging, wat grootschaligheid en urgentie van deze problematiek des te meer benadrukt.

Het bijkomend gevolg hiervan is vaak dat het besef van de eigen waardigheid gemiddeld lager is bij deze groep mensen, die zich in deze situatie (vaak onbewust) gedwongen voelden tot grootste aanpassingen en waarop ze gevoelsmatig nauwelijks zelf inspraak hadden. Voor menselijke waardigheid is namelijk vertrouwen nodig terwijl in de huidige maatschappij, systemen, structuren en (betrokken) partijen en instanties is dit vaak het tegendeel: het beleid gaat in beginsel uit van het economisch belang.

 

Doe ook mee met de InjuryToo-beweging poster om letselschadeslachtoffers een menswaardige gezicht te geven

Wij laten een poster(s) ontwikkelen met pasfoto’s van letselschadeslachtoffers om ze een menswaardig gezicht te geven i.p.v. dat het bij een sofi-/dossiernummer blijft. Hierdoor krijgen we meer aandacht/empathie bij de politiek, media en burgers voor een menswaardig bestaan.

Anderzijds heeft zij de plicht om de benadeelde in staat te stellen (weer) autonoom deel te nemen aan het leven. Daardoor krijgt de benadeelde zijn menswaardig bestaan terug.

E-mail je pasfoto naar: info@adviespuntletselschadeslachtoffers.nl inzake InjuryToo smoelen-poster.

Hierbij doet u afstand van uw portretrecht.